Saturday, June 15, 2024
AktiviteteNews

Procese integrative evroatlantike dhe Republika e Maqedonise – transformimet ekonomike dhe decentralizimi

Puntoria: Procese integrative evroatlantike dhe Republika e Maqedonise – transformimet ekonomike dhe decentralizimi

Ne bashkepunim me Qendren kerkimore per administrim publik dhe Klubin demokratik – Shkup, Fondacioni Fridrih Ebert – Zyra Maqedoni, e organizoi kete puntori ne suazat e serialit te puntorive ne lidhje me proceset integrative evroatlantike, kesaj radhe nga aspekti i transformimeve ekonomike, si dhe te proceseve te decentralizimit. Puntoria u organizua ne Universitetin e Evropes Juglindore ne Tetove.

PDF download:

prof. d-r Abdulmenaf Bexheti, Decentralizimi fiskal ne funksion te zhvillimit ekonomik
d-r Nasir Selimi, Ndikimi i evrointegrimeve ekonomike ne zhvillimin ekonomik te Republikes se Maqedonise
d-r Rufi Osmani, Ekonomia informale – k ercnim serioz per zhvillimin ekonomik dhe aspiratat integrative te vendeve ne tranzicion
d-r Izet Zeqiri, Planiofikimi strategjik dhe zhvillimi lokal ekonomik
d-r Zhidas Daskallovski, Zhvillimi lokal ekonomik ne Shtip – prodhimtaria tekstile ne fokus
d-r Renata Trenevska-Deskovska, Harmonizimi i sistemit juridik te Republikes se Maqedonise me te drejten e Bashkimit Evropian
prof. d-r Mirjana Borota-Popovska, Decentralizimi n e Republiken e Maqedonise si proces per afrimin ndaj Bashkimi Evropian
d-r Elena Andreevska, Permbushja e kritereve politike si parakusht per anetarsimin e Republikes se Maqedonise ne Bashkimin Evropian