Tuesday, July 16, 2024
Recensione

Биографиа на Проф. Др. Назми Маљичи

Роден на 18 март 1957, во село Станчиќ општина Гилане, Република Косово, е женет, е татко на пет деца, адреса на постојано живеење Куманово, Република Македонија. 

Образование

По завршување на средното училиште во гимназија „Гоце Делчев„ во Куманово (1976 година),

Високото образование го започнува на академска 1977/1978 година, на Војна Академија во Белград, третата и четврта година на студирањето ги продолжи на Факулететот за Одбрана – Белградски Универзитет , и дипломирал на 11 јуни 1982 година и се здоби со звање Професор по одбрана;

 • На Филозофски Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методи„ – Скопје, е запишан на постдипломски студии на академска 1994 / 1995 година, магистерската тема под наслов „Политичката толеранција во функција на мирот„ ја одбранил на 07 јули 1999 година, и се стекнал со академски степен „Магистер по одбрана и заштита„.
 • На Инситутот за Социолошки и Правно – Политички Истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методи„ – Скопје, на 12 декември 2001 година, ја пријавил докторската дисертација под наслов „Приближување на Македонија кон НАТО„ и ја одбрани на 04 ноември 2003 година, и со тоа се стекнал со научното звање „Доктор по Политички Науки„.

Oд октомври 2005 година, е ангажиран како визитинг професор на ФОН, Универзитет, по предметите:

 • Историја на право и Право на Европска Унија;
 • Наука за политика и
 • Политички маркетинг и мас медиумите.

Од октомври 2007 година, е во редовен работен однос на Факултетот за Политички Науки при Универзитетот ФОН.
Во академската година 2007/2008, 2008/2009 I 2009/2010 е ангажиран на последипмоски студии при Универзитетот ФОН по предметот „Безбедносни колективни системи и превентивна дипломатија„.
Од септември 2008 до јуни 2011 година  бил продекан на Факултетот за политички науки и дипломатија.
Од јуни 2011 е Декан е на Факултет за политички науки и дипломатија на ФОН Универзитет – Скопје
Наставно – научниот совет на Факултетот за политички науки и меѓународни односи во состав на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 31 март 2008 година, го избра за Вонреден професор по предметите:

 • Наука за политика;
 • Политички систем
 • Меѓунаросни односи и организации
 • Безбедносни Системи и разузнување

Сенатот на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 28 март 2013 година, го избра за Редовен професор по предметите:

 • Наука за политика;
 • Политички систем
 • Меѓунаросни односи и организации и
 • Политички маркетинг и масмедиумите

Работна кариера

 • Од 1981 до 1987 година, работел како професор во средните училишта во Куманово, во Гимназија „Гоце Делчев„, во Перидичното училиште „Перо Наков„ и во Техничкото училиште „Наце Буџони„.
 • На 31 септември 1987 година, бил диференциран поради идеолошки причини „ за албански национализам и сеператизам„ од страна на Општинскиот Комитет на комунистите на Куманово, и по тоа на 04 октомври, под иста директива бил одстранет од работа и од образовниот процес.
 • Од јуни 1988 година, до месец април 1993, живеел и работел во градот Матесбург, Австрија.

Политичка кариера

 • На 14 април 1993 година, по предлог на Партија за Демократски Просперитет (ПДП), од страна на Собранието на Република Македонија, бил избран за заменик – министер во Министерство за Одбрана. На таа функција останал до 15  декември 1994 година.
 • На вторите парламентарни избори во 1994 година, бил избран за пратеник во Собрание на РМ, во Општина Кисела Вода ( изборна единица 109), со мандат од 4 години (1994 – 1998).
 • Во својство на пратеник бил член на Комисија за Одбрана и Внатрешна Политика и на Комисија за контрола и надзор на Дирекција за Безбедност и Контраразузнавање.
 • Од 1996 до 1998 година бил член на Делегација на Република Македонија во Северноатланското Собрание (НАТО – парламентарци).

Универзитетска работна кариера

 • 2002 година, вработен со редовен работен однос на Тетовски Југоисточен Униврзитет;
 • Член на Сенатот на Тетовски Југоисточен Униврзитет (2003 -2006)
 • Од страна на Сенатот на УЈЕ – Тетово, на 19 ноември 2003 година бил избран за Доцент на група Социо – Политички предмети:
 • Човековите права и јавни служби,
 • Европски Студии
 • Системи на јавно и приватно информирање и
 • Политичките проблеми и Евроинтеграции.

Од 2006 / 2007 година, е ангажиран на последимските студии при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, по следните предмети:

 • Анализа на надворешна и безбедносна политика (Јавна Администрација Дипломатија);
 • Европски Студии (PARIS XII & UESE, Administration publique et gestion des collectivites territoriales);
 • Функционирање на административните структури на ЕУ (група – Компаративна Јавна Администрација на ЕУ) и
 • Безбедносни државни политики (Јавна Администрација – група за Безбедност)
 • Од април 2004 година, до март 2006 година, бил Директор на Центарот за Научно Истражување на Факултетот за Јавна Администрација – УЈЕ – Тетово.

Стручни научни трудови

 • Зборник, Challenges of the post – Conflict Reconciliation and Peace – building in Macedonia, Geneva centre for the democratic control of armed forces – Faculty of Philosophy Skopje,  Македонска ризница, Куманово, 2003 (трудот на Н. Маљичи, страна 192 – 196);
 • Приближување на РМ кон НАТО и реформите во безбедносниот сектор, Списание Политичка Мисла, Конрад Аданауер, стр. 29 – 37, Скопје, 2003;
 • Зборник, „Македонија во НАТО„, Министерство за Одбрана, Скопје, 2003 (трудот на Н. Маљичи, Медиумската политика и афирмација на интеграционите процеси за приближување на Република Македонија кон НАТО, стр. 123 – 131);
 • Зборник, Траумите и психолошките појави како последица од конфликтот како извор за загрозување на човекови права, Фондација Friedrich Ebert – Скопје и IADC, 2004 (трудот на Н. Маљичи на тема: Организираниот криминал како социо – патолошка појава во постконфликтниот период, како извор за загрозување на човековите права стр. 104 – 116);
 • Зборник, Превенција на Конфликти, Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2005 (трудот на Н. Маљичи, Политичко градење на мирот во Репбулика Македонија низ разбирање на заедничките вредности стр. 169 – 179);
 • Зборник од научен собир, Република Македонија 60 години по АСНОМ, Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје, 2005, трудот на Н. Маљичи, Приближување на Македонија кон НАТО, стр. 217 – 232);
 • Зборник, Перспективите на Република Македонија на патот кон НАТО и Европска Унија, Современа Македонска Одбрана, Министерство за Одбрана, Скопје, 2006 (трудот на Н. Маљичи, Регионална соработка за борба против корупција – како обврска за интегрирање на ЕУ и НАТО, стр. 207 – 214);
 • Управување со кризи, Списаније, Центар за управување со кризи, Скопје, 2006 (трудот на Н. Маљичи, Реформите од аспект на демократска контрола на безбедносните структури во Република Македонија, стр. 103 – 120);
 • Koncepti politik i demokracise perfaqesuese ne Republiken e Maqedonise (Политички концепт на репрезентативната демократија во Република Македониај) Списаније за општествени науки “Vizione” бр. 7 и 8, стр. 77 – 96, IADC, Скопје, 2007;
 • Албанска – Балканска геполитика и меѓународно признавање на независноста на Косово, Списание за општествени науки “Vizione” бр. 10, стр. 39 – 51, IADC, Скопје, 2008;
 • Збирка од симпозиумот, Реферат на тема „The EU Process: Is it Integration or Assimilation„ Str. 123 – 129, SEMPOZYUM Balkanlarda Gelecek Tasavvuru  Kultur, Siyaset, Orgutlenme ve Isbirligi Alanlar?,  Istambul, 2008
 • Албанска – Балканска геполитика и меѓународно признавање на независноста на Косово,бр 10, стр.39–51, Списание за општествени науки „Vizione” IADC, Скопје, 2008
 • Збирка од,  Меѓународна научна конференција“The experience of Bulgaria as a Model of Multicurtural Coehistence  in the Balkans” Заедничките вредности не се наметнат, овие вредности се градат, Филозофски факултет, Универзитет„ Клименмт Охридски„ Софија, 2010

Ангажман во проекти

 • Trening seminar “Политички менаџмент”, март / април 2003 година, организиран од   germanska fондацијата Friedrih Ebert Stiftung i IDCS, Skopje
 • Човековите права како демократска вредност, носител на пројектот:  Фондацијата  Friedrich Ebert идруженије на Интелектуалци „Демократски Клуб„ – Скопје (2001 – 2004)
 • Набљудување на електронските и печатните медиуми, носител на проектот: Инситут за Социолошки и Правно – Политички Истражување и Центар на мениумите – Берн, (2002 – 2003)
 • Траумите и социо – патолошки појави како последица од конфликити и човековите права, носител на пројектот:  IADC и Фондацијата Friedrich Ebert, Скопје- Струга, (2003 – 2004)
 • Албанија и Македонија кон градење на меѓусебна доверба и регионална соработка, носители на пројектот: ИДН – Тирана и Евро – Балкан, Скопје подржан од УСАИД (2003 – 2005)
 • Комисија за односи помеѓу  заедниците  во Општинските Совети (како да функционира Бадентеровото мнозинство), Organization for Security and Cooperation in Europe Spillover Monitor Mission to Skopje Public Administration Reform, 28 Март 2006   
 • Правната Држава и реформите во Јавната Администрација, Организиран од Центарот за Истра?ување во Јавната Администрација, УЈИЕ- Тетово (Декември 2005 – Септември 2006).
 • Политичката комуникација и демократските вредности, носители на пројектот Амбасадата на Норвешка во Скопје и Мисијата на OBSE во Скопје (Дебата организирана во Куманово, Скопје и Охрид, Мај – Јуни 2006)
 • Евроатланските интегративни процеси и Македонија, носители на пројектот Фондацијата Friedrich Ebert и Здружение на Инетелектуалци ”Демократскиот Клуб” Скопје (2005-2006)
 • Trening seminar, ”Revision – of Sillabus of the Fakulty of Public Administration at SEEU , Ohrid, September 2006 ”

Учество на меѓународни конференции

 • Меѓународна конференција, Збирка на научни трудови, NATO Здружение на Албанците, 21 – 23 новември, Тирана, Албанија (Рефератот на Н. Маљичи: Kosovo – Important Key for Stability in the Region, стр. 227 – 233)
 • Kонфереренција организирана од Center for Minorities Studies and Intercultural Relations, Sofia  i Friedrich Ebert – Stifung Round Table Meeting Boundaries and Possibilities for Multietnic Co – exsitence in Kosovo and Macedonia, Zones of Compability and Incompability. Софија, 2-4 Јули 2003) (Реферат на Н. Маљичи на тема: Меѓу албанските односи во Балканот – дел од Политчката Историја на Европа, е објавен во спицаније Универзитас, стр.34 – 43, бр.4-5, Тетово, Јули 2004
 • Улогата на политичките партии во општеството, Меѓународна конференција организирана од OBSE, Скопје, Октомври 2005)
 • Декриминализација на клевети и навреди – Размена на позитивни искуства, конференција организирана во Скопје од Македонскиот Институт за медиуми и OSBE, Скопје 9 – 10 Фебруари 2006
 • Меѓународна конференција  “NATO Sience for Peace and Security Workshop and University Bourse” invited by NATO – Public Diplomacy Division, организирана од Универзитетот за Национална Одбрана во Унгарија, Октомври 2007.
 • Регионален Семинар за Парламентарна Демократска контрола на Безбедносниот сектор, декември 2008 година, организиран од Geneva Centre for democratic control of armed forces – Gjeneve DICAF и Собрание на Република Македонија, Скопје, 2008
 • Fourth International Congress on “Islamic Civilization in the Balkans”, Толеранција низ признавање на разликите, Носител на Проектот Академија на Турција и Македонска академија за наука и иметност, Скопје, 2010

Други активонсти

 • Автор е на повеќе написи и анализи во неколку весници (Flaka, Fakti, Утрински Весник, Дневник, Капитал, Lobi, Paqa, Bota Sot);
 • Од јануари 2003 до декември 2007 гондина бил претседател на “Унија на албанската интелигенција во Република Македонија“ – Скопје.
 • Од јули 2004 година, е главен и одговорен уредник на Научното списание за општествените науки „Визионе„, со седиште во Скопје.
 • Член на Издавачки одбор на меѓународнпото спиасије “Современа македонска одбрана ” (2012 година)
 • Член на уредувачкиот одбор на меѓународно списаније “Современа македонска одбрана ” (2012 година)

Печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле

Ред. Број Автори Наслов Издавач / година
1 Nazmi Malichi, Збирка од,  Меѓународна научна конференција“The experience of Bulgaria as a Model of Multicurtural Coehistence  in the Balkans” Заедничките вредности не се наметнат, овие вредности се градат, (стр,69 -75) Филозофски факултет, Универзитет„ Клименмт Охридски„ Софија, 2010
2 Nazmi Malichi The EU Process: Is it Integration or Assimilation„  Str. 122 – 129 Збирка на научни, SEMPOZYUM Balkanlarda Gelecek,  Istambul, 2008
3. Nazmi Maliqi Демократска контрола на тајните безбедносни структури, Стр. 14-25 Истржувачки Институт за безбедносни студи , Приштина, 2009
4. Назми Маљичи Албанска Балканска Геополитика, стр.92 – 108 Албански Интелектуален Форум на Албанија, Тирана, 2008
5. Nazmi Malichi “Challenges of the Post – Conflikt Reconciliation and Peace – building in Macedonia”, f. 191 -196 Geneva Centre for democratic control of armed forces и Филозофски Факултет, 2003
6. N. Maliqi “ Implementimi i Marrëveshjes së Ohrit – pjesë e standardeve për anëtarësimin e Maqe-donisë në NATO” Friedrich – Ebert-Stiftung, Association of Intellectuals Democratic Club” and the SEE University Tetovo. (2007)
6. Nazmi Maliqi Цивилното општество и демократската контрола на безбедносниот сектор Списаније „ПАЌА„ бр. 26, Shoqata kulturore “Zëri Ynë”, Prishtinë, 2009
7. Nazmi Malichi, Збирка на трудови од конфе-еренција, National and cultural identity and regional corporation INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON COMMON GOVERNANCE CULTURE, (Istambul, 2011)
IstambulAudin, Universitet,2011
8. Nazmi Malichi, Збирка на трудови од конф-еренција, Nazmi Malichi, PhD
FON University, Skopje, УДК/УДЦ 32Ч316.647.5(497.7)
Political Identity and respect of political differences
Ss. Cyril and Methodius University – Skopje , Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Institute of sociology, Faculty of Philosophy.  Proceedings from the International scientific conference.Titled : “ Identity in the era of globalization and Europeanization” 3-4 November 2011, Skopje Republic of Macedonia.
9 Nazmi Maliqi
 • Koncepti politik i demokracise perfaqesuese ne Republiken e Maqedonise (Политички концепт на репрезентативната демократија во Република Македониај)
Списаније за опште-ствени науки “Vizione” бр. 7 и 8, стр. 77 – 96, IADC, Скопје, 2007;

Научна истражувачка Активност
Објавени книги и монографии

 • Политичка толеранција во фунција на мирот (на македонски јазик) Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2001
 • Политички траги (на албански јазик), IADC, Скоје 2001
 • Прелистување (на албански јазик), IADC, Скоје 2001
 • Политичка толеранција во фунцкија на мирот (на албански јазик), Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2003
 • Системи на јавно и приватно информирање, IADC, Скоје 2006
 • Превод на монографијата: „Политички Менаџмент„, од македонски на албански јазик, Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2002
 • Скрипта „Политички Систем„ ФОН, Скопје, 2009
 • Книга, Приближување на Република Македонија кон НАТО, ИАДЦ, Скопје, 2010
 • Книга, Persiatje politike, Shtepia botuese Shkupi, Shkup, 2011

Е носител на проекти, подржани од Здружение на интелектуалци Демократски клуб  – Скопје ( The association of intelectuals “Democratic club” – Скопје)

 • Албанскиот јазик и високото образование во Република Македонија ( 2010)
 • Euro Atlantic integration processes and the Republic of Macedonia”, (2005 -2007) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Слободни и фер избори и Евроатланска иднинина на Република Македонија (Zgjedhjet e lira dhe ardhmëria Evroatlantike  e Republikës së Maqedonisë) (2006) The association of intelectuals “Democratic club”, Friedrich-Ebert – Stiftung, Скопје и SEE University Tetovo
 • Како  до имплементација на Охридски Рамковен договор (2003) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Човекови права како демократска вредност (2001 – 2003) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Траумата и психолошките појави како последица на конфликтот како извор за загрозување на човековите права (Trauma as Consecuence of Conflict), The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје