►Revista VIZIONE Nr.18
Lexo Revistën | Прочитајте Списание | Read the Magazine

Revista e shkencave shoqerore "Vizione" nr. 18, IADC, Shkup

Magazine of Social Sciences "Vizione", no.18, IADC, Skopje

Спиасание за општествени науки Визионе”бр.18, IADC, Скопје

VIZIONE
18/2012
www.klubidemokratik.org

Botues: Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup
Publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup

 

Këshilli botues:
Editorial Board:

Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni), Prof. Dr. Mirlinda Krifca (Maqedoni), Prof. Dr. Arsim Bajrami (Kosovë), Prof. dr..Bajram Pollozhani (Maqedoni), Prof. Dr. Milazim Krasniqi (Kosovë), Prof.. Dr. Avni Presheva (Preshevë- Serbi), Prof. Dr.Antoneta Vassileva (Bulgaria) Prof. Dr. Bejtush Gashi (Kosovë)

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Prof. Dr. Nazmi Maliqi (Maqedoni)
Editor-in-chief

Redaksia:
Editorial staff:

Prof. Dr.John Fisher ( Kanada)
Prof. Dr. Antoneta Vassileva (Sofia, Bulgaria)
Prof. Dr. Abdyl Koleci ( Maqedoni)
Prof. Dr. Irena Lama (Shqipëri)
Prof. Dr. Armand Krasniqi, (Kosovë)
Prof Dr. Ćamil Sukić (Novi Pazar Serbia)
Prof. Dr. Suzana Aliu (Maqedoni)
Prof. Dr. Osman Kadriu (Maqedoni)
Doc. Dr. Afrim Osmani (Maqedoni)

Koopertina dhe përgaditja kompjuterike: Faton Maliqi
Computer arrangement

Shtyp:
Printing house:

Grafotekks - Kumanovë

Revista Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004

VIZIONE
VISIONS

Revistë studimore - shkencore me përmbajtje:
Studious and scientific magazine with

 • Sociologjike
  Sociologic content,
 • Integrime evroatlantike
  Euroatlantic integration,
 • Ekonomike dhe –
  Economic
 • Juridiko – politike
  Political and juridical contentNr. 18/2012
Shkup, 15 Korrik - July - 2012
www.klubidemokratik.org

Përmbajtja

Fjala e kryeredaktorit ---------------------------------------------------------------------------------------- 11

Vizione në rrjedha të mendimit politik

Prof. Dr. Nazmi Maliqi
Vështrim - Ndërgjegjshmëria e politikës brendashqiptare ------------------------------------------- 15

Arsim shkencë dhe Kulturë

Prof. Asoc. Irena Ndoci Lama & Dr. Mirela Papa
Futurizmi italian si fenomen letrar dhe kulturor -------------------------------------------------------- 25

Dr. Eliana Paço & Dr. Elda Resmja Molla
Toponomia shqiptare në vështrimin e autorëve të huaj ---------------------------------------------- 33

Dr. Mirela Papa
Rëndësia e përkthimit në didaktikën e gjuhëve të huaja --------------------------------------------- 41

M.A. Fatma Shijaku
What English Should we teach ---------------------------------------------------------------------------- 51

Hulumtime juridike dhe politike

Prof. dr. Ibrahim Kallën
Pushteti i butë dhe diplomacia publike në Turqi -------------------------------------------------------- 63

Prof. Dr. Etem Aziri & Mr.sc. Oreta Saliaj
Filozofia e ndarjes së pushtetit: Faktor i rëndësishëm në konsolidimin e demokracisë -------- 81

Dr. Enkeleda Olldashi
Servitude / Easement According to the Statute of Shkodra’s Sity (1469) & Civil Code of 1929 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97

Doc.Dr. Fatmire Lumani
Marrdhëniet kolektive të punës - Edrejta sindikale
në Republikën e Maqedonisë ----------------------------------------------------------------------------- 105

Mr.sc. Murat Jashari
Impiqmenti (Impeachment) – Kuptimi historik dhe variantet --------------------------------------- 117

Mr. Sc. Bilall Lutfii
Llojet e sistemeve parlamentare ------------------------------------------------------------------------ 137

Agim I. Tartari
Analizë, Klauzola ombrellë në të drejtën ndërkombëtare ------------------------------------------- 147

Mr.sc.Hebib Livoreka
Shiqimi i procesit të menaxhimit të regjistrave gjyqësor në Gjykatë ----------------------------- 157

Mr.sc. Bilall Lutfii
Sjellja e ligjeve dhe akteve tjera në Parlamentin e Maqedonisë ---------------------------------- 169

Hulumtime në Politikat e sigurisë
dhe në Kriminalistikë

Doc dr. Afrim Osmani
Paraburgimi dhe aplikimi i tij në Republikën e Maqedonisë ----------------------------------------- 181

Mr.sc. Fatos Haziri
Parandalimi i shpërlarjes së parave dhe konfiskimi i aseteve kriminele (Shqyrtim krahasimor) -----------------------------------------------------------------------------197

Mr.sc. Muhaedin Bela & Mr.sc. Vesna Pavičić
Bosnia and Hercegovina in the Context of world Security ------------------------------------------ 207

Lulzim Serqa Roli i vetëqeverisjes lokale në menaxhimin me krizat ------------------------------- 215

Mr.sc. Albulena Hajdari
Aspekte juridike penale të veprave penale të kontrabandimit me migrantë ---------------------231

Mr.sc.Fitim Malokaj & Mr.sc Florent Muqaj
Strategjia Evropiane e Sigurisë në luftën kundër terrorizmit - aspekte krahasuese ---------- 245

Studime socio - politike

Prof.Dr. Emilija Simoska
Ethnic Distance and Multiculture in Macedonia -------------------------------------------------------- 255

Petar Atanasov, PhD & Ganka Cvetanova, PhD
Macedonian democracy and interethnic relations ---------------------------------------------------- 265

Doc.dr.Abdylnaser Sinani
Idenditei dhe gjuha e urrejtjes ndërkulturore e ndikuar nga teknologjia kompjuterike ------ 281

Prof.Dr. Oliver Bakreski &Danijela Spasić & Želimir Kešetović
Media and Violence ----------------------------------------------------------------------------------------- 295

Hulumtime në ekonomi

Dr. Jusuf Fejza
Menaxhimi i lokacionit për ndërtimin e objekteve kapitale ------------------------------------------ 311

Doc.Dr. Brikend Aziri
The role of employment agencies in employee recruitement with special emphasis to the Republic of Macedonia ------------------------------------------------------------------------------------- 319

Mr.sc. Muhamed Ali
Investimet edukativo - arsimore te Turqisë në Ballkan në epokën e globalizmit --------------- 327

Mr.sc. Ruzhdi Morina & Bujar Rama
Opsionet si letra me vlerë --------------------------------------------------------------------------------- 337

Dr. Jusuf Fejza & Mr.sc. Sylejman Maçastena
Pregatitja e dokumentacionit teknik në ndërtimin e objekteve investive ------------------------ 349

Mr.Sc. Beqir Dauti
Marrëdhëniet juridiko - hipotekuese -------------------------------------------------------------------- 355

Mr.sc. Sylejman Maçastena
Efektet e auditimit në performance e etniteteve biznesore ---------------------------------------- 363

Marrëdhëniet nderkombetare, diplomaci
dhe integrimet Euroatlantike

Mr. Mevludin Ibish
Turkish politics towards Azerbaijan --------------------------------------------------------------------- 371

Dr.sc. Arlinda Memetaj
Diplomatic forms and styles of negotiation ------------------------------------------------------------ 379

Mr.sc. Ruzhdi Morina
Diplomacia e Kongresit të Vjenës ------------------------------------------------------------------------ 393

Retro, kujtesë
Ngjarje, personalitete

Prof.Dr. Rufi Osmani
Pervjetori i 15 –stë i ngjarjeve tragjike të Gostivarit të 9 korrikut të vitit 1997 ---------------- 411

Mahi Nesimi
Likuidimi misterioz politiko - kriminalistik komunist i Dr. Nexhat Agollit --------------------------- 417

Prof.Dr.Nazmi Maliqi
Srebrenica – Tmerri kundër njerëzimit, Kasaphane më e madhe në Evropë (Shtatëmbëdhjetë vjet nga masakra e Srebrenicës) ------------------------------------------------------------------------ 435

Udhëzimi për autorët -------------------------------------------------------------------------------------- 439

              Dorëshkrimet dorëzohen në E-mail: cdemocratic@hotmail.com
Fjala e Kryeredaktorit

Mendimi redaktorial

Udhëzime për autorët

Na dergoni e-mail.

Copyright 2013. All rights reserved. Intellectual Association DEMOCRATIC CLUB.